27 Şubat 2015 Cuma

TEMEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

Bölüm 1: Genel Bilgiler

İlkyardım
Aniden hastalanan, kaza veya felakete uğrayanlara tıbbi destek sağlanıncaya kadar hayat kurtarma, mevcut durumunun kötüleşmesini önleme ve iyileşmeye katkıda bulunmak amacıyla mevcut malzemelerle yapılan İLAÇSIZ yardıma İLKYARDIM denir.

Acil Tedavi
Sağlık personeli tarafından olay yerinde, ambulans ya da acil servislerde (sağlık kurumunda) tıbbi araç-gereçler kullanılarak yapılan, hasta ya da yaralının durumunu kontrol altına alıcı, hayatını devam ettirici ve iyileştirici geçici tıbbi uygulamalara “Acil Tedavi” (acil yardım) denir.

Hasta ya da yaralıya ilkyardımın tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda; tıbbi araç-gereç ve ilaç kullanmaksızın mevcut imkânlarla ilkyardım uygulayan, yetkili kurumlardan temel ilkyardım eğitimi almış, bu konuda ehliyetli kişiye “ilkyardımcı” denir.

İlkyardım gerektirecek durumlarda her zaman sağlık personeli veya ehliyetli kişiler bulunamayabileceğinden bütün bireylerin ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesi, bilgi ve beceri kazandırılması oldukça önemlidir.

Acil Durumlar
Ani ölüm, Bayılma, Zehirlenme, Boğulma gibi hastalanma durumları veya Kanama, Kaza ve Travmalar ile Yanık gibi yaralanmalar.

İlkyardım’ın Temel Esasları

Amaç:
Hayat Kurtarmak
Zararı sınırlamak

Temel Esaslar:
Hasta ya da yaralının yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak,
Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,
Hasta ya da yaralının iyileşmesini kolaylaştırmaktır.

İLKYARDIM’ın ABC’si
Bu temel esaslar çerçevesinde hayatın idamesinde önem arz eden sistemler uluslar arası kabul görmüş İLKYARDIM’ın ABC’si olarak sıralanmıştır.
A (Airway): Solunum yolunun açık mı? Değil ise aç.
B (Breathing): Solunumu var mı? Yok ise solunum sağla.
C (Circulation): Kan dolaşımı var mı? Yok ise dolaşımı sağla.
İlkyardım’ın ABC’sinden sonra hayat kurtarmayı destekleyen kanamayı durdurma, şok ve ağır yaralanma gibi durumlara müdahale etme, uygun pozisyon verme, haberleşmeyi sağlama ve sevk etme gibi uygulamaları da sırasıyla gerçekleştirmek ikincil önceliklerdir.

İlkyardım’ın Aşamaları
İlkyardım’ın Aşamaları 6T ile olarak ifade edilir:
Olay yeri güvenlik önlemlerinin alınması (tedbir)
Olaya maruz kalan(lar)ın değerlendirilmesi (tanı)
Gerekli ilkyardımın uygulanması (tedavi)
Haberleşmenin sağlanması (telekominikasyon)
Hasta ya da yaralıların sevkteki önceliğe göre ayrılması (triaj)
Hasta ya da yaralıların sevkteki önceliğe göre ayrılması (transportasyon)

Koruma, Bilgilendirme ve Kurtarma

Koruma
Koruma ilkyardımda her zaman birincil temel uygulama olup, olay yerindeki hasta ya da yaralılar ile diğer kişiler için olay yeri değerlendirmesiyle hayati tehlike oluşturabilecek etkenler, olayın niteliği, hasta ve yaralıların sayısı ve durumları çok kısa bir sürede belirlenmelidir. Bu sayede planlı hareket etmek kolaylaşacaktır. Olası tehlikeli durumlara karşı önlemler alınıp gerekli ilkyardım uygulanabilecektir.
Olay yeri güvenlik önlemleri trafik kazası, elektrik çarpması, patlama, yangın, tüp, doğalgaz sızıntısı gibi olaylarda farklılık gösterir. Olay yeri güvenliği sağlanamaz ise kazazede hemen (doğru şekilde kolay ve zarar vermeyecek taşıma ile) ortamdan uzaklaştırılarak güvenli bir yere alınmalıdır.

Bildirme
Bildirme hasta veya yaralılara gerekli yardımların sağlanabilmesi amacıyla ilgili kuruluşların haberdar edilmesidir. İlkyardımda haberleşme hasta ya da yaralıların bir an önce tıbbi destek alabilmesi açısından oldukça önemlidir. Acil tıbbi yardım merkezi 112 aranmalı, olay yeri özelliğine göre gerektiğinde takiben itfaiye, polis veya jandarma birimlerine de bildirimde bulunulmalıdır
Bildirme hasta veya yaralılara gerekli yardımların sağlanabilmesi amacıyla ilgili kuruluşların haberdar edilmesidir. İlkyardımda haberleşme hasta ya da yaralıların bir an önce tıbbi destek alabilmesi açısından oldukça önemlidir. Acil tıbbi yardım merkezi 112 aranmalı, olay yeri özelliğine göre gerektiğinde takiben itfaiye, polis veya jandarma birimlerine de bildirimde bulunulmalıdır.
Bildirmede öncelikle olay yeri (adres) açık ve net biçimde belirtildikten sonra olayın türü, yaralı sayısı ve sağlık durumları, olay yerinde yangın, patlama tehlikesi, kişilere ulaşılabilirlik durumu ve benzeri olumsuzluklar ile olası diğer koşullar da bildirilmelidir
Aranılan birime bildirimin gerçekliğinin ispatı açısından adınızın ve telefon numaranızın da bildirilmesi gerekmektedir. Haberleşme sağlanan birimdeki ilgili kişi ile gerekli tıbbi bakım ulaşana kadar telefon bağlantısının devam ettirilmesi yapılacaklar konusunda yönlendirici bilgi alınması açısından önemlidir

Kurtarma
Kurtarma olay yeri güvenliği sağlandıktan sonra hasta ya da yaralıların değerlendirilme sonucuna göre gerekli ilkyardım uygulamalarını (temel yaşam desteği, kanama durdurma, uygun pozisyon verme, yaraları sarma, kırık ve çıkıkların sabitlenmesi) hasta ya da yaralıların sevkteki önceliğe göre ayrılarak usulünce taşınmasına ilişkin uygulamaları kapsar
Kısaca; ilkyardımın aşamalarında belirtilen olay yeri güvenlik önlemlerinin alınması (tedbir) ve haberleşmenin sağlanması (telekominikasyon) dışındaki tüm uygulamalar kurtarmaya yönelik uygulamalardır.
Kurtarmaya ilişkin uygulamalarda ilkyardımın öncelikleri dikkate alınarak hareket edilir. Değerlendirmede birincil amaç; yaşam için çok tehlike yaratan nedeni saptayıp müdahale etmektir. Bu amaç doğrultusunda; olay yerinde sessiz bir şekilde yatan hasta ya da yaralının biliç durumu, soluk yolunun açık olup olmadığı ile soluk alış verişi olup olmadığının kontrolüne “birincil değerlendirmedir”.
Solunum belirtileri olan hasta ve yaralıların dolaşım, kanama, şok, yaralanma, kırık, çıkık, vücut ısısı v.b. yönünden muayene edilerek değerlendirilmesine ise “ikincil değerlendirme” adı verilmektedir.
Kazaya uğrayanların sağlıklı insanlara göre daha çok üşüme eğiliminde oldukları dikkate alınarak vücut ısıları korunmalıdır. Ayrıca; hasta ya da yaralılar gerekli ilkyardım uygulamasından sonra sağlık kuruluşuna öncelik sırasına göre (bekletilse de ölmez ya da hemen ulaştırılırsa kurtulma şansı var uyandıranlara ise öncelik verilmesi) taşınmalıdır. Taşımada önceliklerin belirlenmesi kolay olmayıp, kişinin bu konudaki bilgi düzeyine bağlıdır
Bu nedenle; ilkyardımcı hasta ya da yaralılar hakkındaki bildiklerini sağlık personeline aktararak taşımada önceliğin belirlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesine yardımcı olmalıdır
Hasta ya da yaralılar, olay yeri güvenliğinin sağlanamaması gibi zorunlu bir neden dışında tıbbi yardım ulaşıncaya kadar kesinlikle yerinden hareket ettirilmemeli, zorunluluk söz konusu ise taşıma kurallarına azami derecede uyularak taşınmalıdır

İlkyardımcının Müdahale ile İlgili Yapması Gerekenler
Temel uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Öncelik ve ivedilikle olay yerini inceleyip, güvenliğini sağlamak,
Uygulamaları, ilkyardımın aşamalarını dikkate alarak gerçekleştirmek,
Olay yerinde yardımcı olabilecek kişileri organize etmek,
İlkyardımda zamanın önemini dikkate alarak, müdahale için hasta ya da yaralıları olabildiğince çabuk değerlendirmek,
Solunum ve kalp durması, kanama, şok, ve ağır yaralanma gibi hayati tehlike oluşturan durumlara öncelikle müdahale etmek,
Hasta ya da yaralıya yatırarak ve durumuna uygun pozisyon vererek müdahale etmek, zorunluluk olmadıkça hareket ettirmemek,
Doğruluğundan emin olunan bilgi ve becerileri soğukkanlı bir yaklaşımla, süratle uygulamak,
Müdahaleleri, azami dikkat ve özen göstererek yapmak,
Bilinç açık olan hasta ya da yaralıya psikolojik destek sağlamak ve yarasını görmemesine çalışmak,
Biliç kaybı olanlara ağızdan yiyecek ve içecek vermemek
Hasta ya da yaralıların vücut ısısını normal düzeyde tutmaya çalışmak,
Olayla ilgili tıbbi ya da diğer yardımcılar için, iletişimde ilkyardım haberleşme kurallarına uyarak yardım istemek,
Hasta ya da yaralıları taşımadaki öncelik sırasını dikkate alarak sevk etmek,
Hasta ya da yaralıları, tıbbi destek sağlanıncaya kadar gözetimde ve uygun pozisyonda tutmaktır.

Hayat Kurtarma Zinciri
Hayat kurtarma zincirinin halkalarından birinin eksik olması hayat kurtarmadaki başarıyı ortadan kaldırır.
Hayat kurtarma zincirinin halkaları;
1. Halka: Telefonla sağlık kuruluşuna haber verilmesi (112)
2. Halka: Olay yerinde yapılan hayat kurtarma uygulamaları,
3. Halka: Ambulans ekiplerince yapılan hayat kurtarma uygulamaları
4. Halka: Sağlık kuruluşlarının acil servislerinde yapılan tedavi uygulamaları olmak üzere, 4 halkadan oluşur.
Bu dört halkadan ilk iki halka ilkyardımcının sorumluluğu altında olduğu için, ilkyardımcı bu iki halkaya odaklanıp ilkyardımın önceliklerini göz önüne alarak gerekli uygulamaları yapmalıdır.

Özetle,
İlkyardım yaralı ve hastalara tıbbi acil yardım ulaşana dek uygulanan acil bakımdır.
İlkyardımda temel amaç yaşam kurtarmaktır:
• Solunumun sürmesini sağlayın.
• Dolaşımın sürmesini sağlayın.
• Kan kaybının sürmesini önleyin.
• Yeni yaralanmaları önleyin.
• Şoku önleyin.
• Acil servisle ya da bir doktorla bağlantı kurun.
İlkyardım uygulayan kişinin dikkat etmesi gereken noktalar:
• Paniği önleyin.
• Güven verin.
• Yalnızca yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunarak, tıbbi yardım ulaşana dek zararı en aza indirin.
• Kazazedenin özel gereksinimlerini saptamak ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, üzerinde acil
tıbbi kimlik kartı ya da uyarı işareti olup olmadığını araştırın.
• Acil servisi arayın.

Bunlar önceliklerine göre sıralanmıştır, ancak bu işlemlerin hepsi acildir ve ilkyardım uygulayan kişinin özgül duruma göre karar vermesi gerekir. İlkyardımın etkili olmasında sağduyu ve birkaç basit kural belirleyici önem taşır.
İlkyardım gerektiren durumların çoğunu önlemek mümkündür. 'Kazalar' ve kaza sonucu yaralanmalar rastgele olaylar değildir. Yaralanmaları önlemek için birçok önlem alınabilir. 

Örneğin:
Evde, yürüme alanlarının, özellikle de merdivenlerin serbest olmasını sağlayın, buralarda oyuncak ve benzeri eşyaların kalmasını önleyin. Elektrik sisteminizin ve mutfak aletlerinizin bakımına özen gösterin.
Evdeki kimyasal maddeleri etiketleyerek çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Evin her katına en az bir duman dedektörü yerleştirin ve yaygında, depremde ve diğer afetlerde evi hızla nasıl boşaltacağınızı planlayın.
Evdeki kimyasal maddeleri etiketleyerek çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Evin her katına en az bir duman dedektörü yerleştirin ve yaygında, depremde ve diğer afetlerde evi hızla nasıl boşaltacağınızı planlayın.
Arabanızın bakımına, özellikle ışıklara, frenlere ve tekerleklere özen gösterin. Arabanızı hava koşullarına uygun kullanın. Her zaman emniyet kemerinizi bağlayın ve 4 yaşın ya da 20 kilonun altındaki çocuklar› bebek ya da çocuk koltuğunda taşıyın.
İşte karşı karşıya kalabileceğiniz fiziksel ya da kimyasal tehlikeler ve bu tehlikelerden kaçınma yolları konusunda mutlaka bilgi sahibi olun. Tüm güvenlik kurallarına uyun; kuralların yeterli olmadığı ve işinizin tehlikeli olduğu kanısındaysanız, kuralların sıkılaştırılması ve çalışma koşullarınızın değiştirilmesi için işvereninizle görüşün.
Eğlence ve oyun alanlarının etkinliğe uygun olup olmadığını inceleyin. Gerekli giysileri giyin, koruyucu gereçleri takın. Örgütlü sporlarda tüm kurallara uyun. İnsansız alanlara tek başınıza gitmemeye çalışın ya da mutlaka birilerine nereye gittiğinizi ve ne zaman döneceğinizi bildirin.
Eğlence ve oyun alanlarının etkinliğe uygun olup olmadığını inceleyin. Gerekli giysileri giyin, koruyucu gereçleri takın. Örgütlü sporlarda tüm kurallara uyun. İnsansız alanlara tek başınıza gitmemeye çalışın ya da mutlaka birilerine nereye gittiğinizi ve ne zaman döneceğinizi bildirin.
Bulunduğunuz bölgedeki acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilenin. 112'ye telefon edebileceğinizi unutmayın. Bölgenizde 112 sistemi yoksa başvurabileceğiniz (hastane, polis, yangın, ambulans, doktor) telefon numaralarını telefonunuzun yanında bulundurun.
Bulaşıcı olabilecek kan ve vücut sıvılarıyla teması en aza indirgeyin.
Kazazedenin kanının ve vücut sıvılarının bulaşıcı olabileceğini göz önünde tutarak, mümkün olan her durumda su geçirmez (lateks, vinil) eldiven kullanın.
Kanamayı kontrol altına almak ve kazazedenin kanıyla teması önlemek için, açık yaraları bant ya da gazlı bezle kapatın. İlkyardımdan sonra ellerinizi su ve sabunla ya da antiseptik bir solüsyonla iyice yıkayın. Yıkama öncesinde eldivenleri çıkarmayı unutmayın.

Kaza Ve Felaketlerde İlk Yardım Güvenliği

GÜVENLİ İLK YARDIM
        Sakin ve telaşsız olmalı, mümkünse kazazede ile tanışmalı, hastayı ve yakınlarını sakinleştirmelidir. Güvenli ve kararlı bir konuşma tarzı olmalı, kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçmelidir. Sürtüşmeye meydan vermemelidir. Hastanın yatmasını ya da oturmasını sağlamalı, gereksiz hareket ettirmemelidir.
        Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli, hasta veya kazazedenin emniyetini  sağlamalıdır.
        Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Bir kahraman değil sağlıkçı olduğunu bilmelidir.
Kaza ortamındaki tüm kazazedelerin durumu yaşam bulguları yönünden (A-havayolu, B-solunum, C-dolaşım) hızla değerlendirilmeli ve gerekli müdahaleleri yapılmalıdır. Bunun için gerekli Temel Yaşam Desteği bilgisine sahip olunmalıdır.
Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de özen göstermelidir. İlk yardımcı ne yaptığını ve yaptığının neye sebebiyet vereceğini bilmelidir. Gelişigüzel ilk yardım hayat kurtarmaktan ziyade hayat karartmaya neden olmaktadır.
* Nakli gereken kazazedeler için nakil organizasyonu sağlanmalıdır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ:
Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalı, el freni çekilmeli, araç LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanası varsa kapatılmalıdır.
Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmesi önlenmelidir.
Ortam havalandırılmalıdır.
Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir.
Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının önüne ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmelidir. Bunun için kaza yeri 150 metreden görülecek şekilde kaza yapan aracın önü ile arkasına birer reflektör konulmalı, dörtlü flaşör yakılmalıdır.
Olay yerinde yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
Yolun ortasında yatan yaralılar varsa, tekniğine uygun bir şekilde yolun kenarına alınmalıdır.
Olay yerinde tekrar değerlendirme yapılmalı kaza olma riskini ortadan kaldırmalıdır.
Güvenlik ve ilk yardım için faydalı olabilecek kişiler saptanarak gerekli yardımı sağlamak amacıyla görevlendirmelidir.
Olay yerinde yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
Yolun ortasında yatan yaralılar varsa, tekniğine uygun bir şekilde yolun kenarına alınmalıdır.
Olay yerinde tekrar değerlendirme yapılmalı kaza olma riskini ortadan kaldırmalıdır.
Güvenlik ve ilk yardım için faydalı olabilecek kişiler saptanarak gerekli yardımı sağlamak amacıyla görevlendirmelidir.

DEPREMLER:
İnsanoğlunun halen en sık karşılaştığı ve en yıkıcı felaketlerden birinci sırada gelenidir. Maalesef ülkemizin üzerinde bulunduğu yeryüzü parçasının altında birçok fay hattı mevcuttur ve % 95' i deprem risk bölgesi olarak tanımlanmaktadır
Deprem sırasında kurtarıcı ve sıradan vatandaşların uygulayacağı tedbirler aynıdır. Bunlar kapı eşikleri altına sığınmak, sağlam masa, karyola altına saklanmak, küçük çocuk veya yaşlıların aynı şekilde davranmasını sağlamaya çalışmak, deprem sarsıntısı geçene kadar beklemek gereklidir.
Sarsıntı hasarsız atlatılmış ise dahili elektrik, su, gaz, doğalgaz ünite ve tesisatlarını emniyete almak, giyinik değil ise giyinmek, kıymetli eşya, para, mücevher, kimlik gibi şeyleri ilkyardımda kullanılabilecek malzemeleri alarak, sükunetle disiplin içinde binayı terk etmek gereklidir. Büyük şiddetteki sarsıntıdan sonra oluşan ve artçı tabir edilen küçük şiddetli sarsıntıların verebileceği hasarlara karşı etrafında yüksek binalar olmayan açık alanlara gidilmelidir.
Yaşlı veya çocukların güvenliğini sağladıktan sonra, gücü ve bilgisi yetebilecek insanların deprem bölgelerinde kurtarma çalışmalarına iştirak etmesi sağlanmalıdır. Araç içinde iken, deprem hissedildiği anda paniğe kapılmadan aracı yolun kenarına çekmelidir.
Ani fren yaparak arkadan gelen araçları tehlikeye atmamak gerekir. Yüksek binalardan uzak durulmalı ve araç açık bir alana park edilmelidir. Yolda meydana gelebilecek yarık ve çatlaklara dikkat etmelidir. Diğer acil yardım araçlarına engel olmamak için mümkün olduğunca yol dışına park etmelidir.

KAPALI ALANLAR
Kapalı bölgelere giriş kurtarma görevlisinin karşılaştığı en tehlikeli işlerden bir tanesidir. Bu alanlar yapıları ve konumları bakımından girişi sınırlı alanlardır. Tehlikeli gaz, buhar, toz, duman nedeniyle oksijen yetersizlikleri görülebilir. Kapalı bir bölgeye giriş solunum cihazı gibi özel malzeme gerektirebilir. Durum ne kadar acil görünürse görünsün, kurtarma için gerekli önlemler alınmadan yıkılmış bir binaya kesinlikle girilmemelidir
Çeşitli tehlikeleri kontrol etmek için önlem alınmalıdır. Göçükten parça çekilmemeli, sigara içmemeli, kibrit yakılmamalı, kablolara dokunulmamalı, yıkıntılar rastgele alınıp atılmamalı, kıvılcım çıkartılmamalı ve elektrik anahtarları açılmamalıdır. Önce ortamda birikmiş gaz bulunup bulunmadığını kontrol edilmelidir.

YANGINLAR
Sayısız sebeplerden dolayı en sık rastlanan felaketlerden birisidir. Ölüme sebebiyet verme oranı %3'tür. Ormanlık veya sık bitki örtüsü bulunan arazilerde meydana gelen yangınlarda eğer yangın henüz başlangıç aşamasında ve söndürülebilir durumda ise çevrede bulunan insanlarla beraber müdahale etmeye çalışmalıdır
Müdahale şansı yoksa rüzgarın aksi istikametine doğru hızla uzaklaşmalı ve en yakın yerleşim yerinde ilgili birimleri ikaz ederek durum hakkında bilgi vermelidir. Eğer imkan varsa söndürme çalışmalarına iştirak etmeli, ancak yaralılar varsa öncelik onlara verilmelidir.

SEL SU BASKINI VE FIRTINALAR:
Sel  ve su baskınları halen büyük hasara neden olan felaketler içerisinde depremden sonra ikinci sırada gelmekte ve felaketlere bağlı ölümlerin %30'unu oluşturmaktadır. Fırtınalar ise yeryüzündeki ölümlü felaketlerin %0,2'sini oluşturmaktadır. Bu felaket durumlarında elektrik, su, doğalgaz veya tüp gaz donanımları kapatılmalıdır. Denize yakın yerlerde mümkün olan en üst noktaya gitmeli ve hastalarda buralara taşınmalıdır
Varsa sığınağa gidilmeli, eğer yoksa camlardan ve kapılardan uzak durulmalı ve yere yatmalıdır. Uçuşabilecek cisimlerin çarpma tesirini engelleyecek yastık, yorgan, yatak gibi şeylerle bedeni emniyete almalıdır. Dışarıda veya araç içinde bulunan kişileri, en yakın sığınağa veya güçlü görünen binaya taşımak gerekir

YILDIRIM DÜŞMESİ:
Yıldırım yüzünden meydana gelen ölüm oranı çok küçük olmakla birlikte, yangınlara sebebiyet verme oranı %0,6'dır. Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalıdır. Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (telsiz, telefon, televizyon, vs.) kapatmak veya kullanmamaya çalışmak gerekir.

SOSYAL VE HUKUKİ SORUMLULUK
İhtiyacı olanların yardımına koşmak erdemlerimizden birisidir. Fakat giderek duyarsızlaştığımız da bir gerçektir. Bir gün yakınlarımıza ihtiyaç olabileceğini de aklımıza getirerek ilk yardımın temel kurallarını ve pratik uygulama şekillerini bilmemiz gerekmektedir. Ayrıca yeni TCK, ilk yardım için mesleki ve şahsi bilgileri dahilinde bireylere hukuki sorumluluk yüklemektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder